บทเรียนออนไลน์

ภาวะโลกร้อน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์  เรื่อง  การต่อวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046